Qui Som?

El Nòvio de la Grossa és una plataforma OFICIAL, amb permís de Loteria de Catalunya, on-line de venda de la loteria de La grossa amb el sorteig de Cap d'Any i el sorteig de Sant Jordi.

El Nòvio de la Grossa és una web propietat de Josep Anton Massagué Pedraza amb nom comercial Grup Massagué. Grup Massagué engloba varies activitats, entre elles creació de pàgines webs, una agència de viatges, amb registre GC-004547.

El Projecte El Nòvio de la Grossa és un nou projecte que hem iniciat aquest any, on pretenem fer arribar la nostra loteria més coneguda arreu del territori Català. Hem fet una selecció de números per els nostres clients i aquests es poden a la venda amb lots de 15 o 20. Al mateix temps, s'han seleccionat acuradament 6 números en EXCLUSIVA, que només es podran aconseguir en el nostre espai web.

Métodes de compra

On-Line

Obert les 24 hores del dia, us oferim una plataforma on-line per tal de poder aconseguir tots els números que El Nòvio de la Grossa ha seleccionat per a vosaltres.

Al moment d'iniciar la compra teniu 5 minuts per finalitzar-la, sinó el sistema us retornarà a l'inici de la web amb la cistella de la compra BUIDA, per tant, no badis en fer la teva comanda ja que et pots quedar sense els teus números de la sort.

PROVA SORT!

Presencialment

Posem a la disposició dels nostres clients dos punts de venda, un a la província de Girona, Grup Massagué seu central, i un altre a la província de Barcelona, Alter Salut.

El Nòvio de la Grossa no garanteix que trobeu tots els números publicats al web en els seus punts físics.

No es permet la compra o reserva dels números per telèfon a cap dels punts de venda.

TROBA EL TEU PUNT MÉS PRÒXIM

Condicions de compraTotes les dades que apareixen en aquest web són a títol informatiu i no tenen cap tipus de valor probatori.

Els resultats dels sorteigs són els que es consignen a la llista oficial, verificada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

En cas de divergència entre els resultats de les llistes oficials i els difosos per qualsevol altre mitjà, prevaldrà en tot cas els consignats a les llistes oficials exposades al públic a l'Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis.

1.- PARTS CONTRACTANTS

El contracte es formalitza entre:
D'una banda, Josep Anton Massagué Pedraza (en endavant, El Nòvio de la Grossa), amb domicili social a C/ Barri del Mas, 11 de Terrades (17731), NIF número 52168334X, que té al seu càrrec la comercialització de les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya.
I de l'altra, l’usuari de la plataforma de joc de El Novio de la Grossa les dades identificadores del qual són les consignades en el formulari de registre que té a la seva disposició als web elnoviodelagrossa.cat.

2.- CONDICIONS DE LA PERSONA USUÀRIA

Qualsevol persona física que vulgui adquirir bitllets de loteria passiva (La Grossa) a través de la plataforma de joc accessible des de la web elnoviodelagrossa.cat ha de complir els requisits següents:
Ser major d'edat
Ser resident a Catalunya i haver consignat el seu domicili en aquest àmbit territorial.
No trobar-se sotmès ni afectat per cap prohibició específica que li impedeixi accedir a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa.
El compte bancari que consigni l’usuari ha d’estar domiciliat en una oficina bancària situada a Catalunya. Així mateix, la targeta bancària que es consigni ha de trobar-se vinculada a un compte bancari domiciliat en una oficina bancària situada a Catalunya.

3.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte regula la relació jurídica entre El Nòvio de la Grossa i l’usuari degudament registrat que vol adquirir bitllets de loteria de La Grossa a través de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa.

4.- REQUISITS D’EFICÀCIA DEL CONTRACTE: ACCEPTACIÓ EXPRESSA I ACTIVACIÓ DEL REGISTRE D’USUARI

El contracte produirà efectes entre les parts desprès que l’usuari l’hagi acceptat expressament i hagi activat la clau d’accés i el registre d’usuari.
L’acceptació expressa de les condicions i termes d’aquest contracte comporta la declaració per part de l’usuari de ser responsable de la veracitat de les dades que consigna i de que compleix els requisits exigits en el punt anterior d’aquest contracte.
En el moment de la formalització del contracte l’usuari ha de tenir present el següent:
- La seva participació com a usuari de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa és totalment voluntària, conseqüència de la seva sol·licitud prèvia.
- El pagament dels bitllets de loteria triats el fa de forma voluntària, a través dels mitjans posats a la seva disposició.
- L’accés a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa pot estar sotmès a un determinat horari.
- Les característiques del servei comporten que un cop realitzada l’adquisició l’usuari no la pot cancel·lar, revocar ni modificar. Per tant queda exclòs qualsevol dret de devolució de l’import abonat per a l'adquisició dels bitllets de loteria.
- L’usuari té l’opció de limitar a un import màxim cada acció que realitzi d’adquisició de bitllets de loteria.
El cost derivat de l'establiment de la comunicació o qualsevol altre tipus de despesa per la connexió i accés a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa (www.elnoviodelagrossa.cat) és a càrrec exclusivament de l’usuari.

4.1- Acceptació expressa.

L’usuari només pot accedir a comprar mitjançant l’operativa de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa un cop hagi acceptat de forma expressa, plena i sense reserves aquest contracte, que té naturalesa de contracte d'adhesió.
Es presumeix que l’usuari ha llegit i entén aquest contracte quan expressament l’accepta activant la casella corresponent, que li serà mostrada durant el procés de registre d'usuari.
La plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa té habilitat un mecanisme que facilita al jugador l’accés i la impressió del text d’aquest contracte, així com dels seus apartats sobre les condicions legals d'ús, la política de privacitat i de protecció de dades, la política de seguretat i l'ús de galetes (cookies).

4.2.- Acceptació de modificacions

El Nòvio de la Grossa es reserva el dret de modificar els termes i condicions del present contracte per raons comercials o d'adaptació a l'evolució tecnològica, així com per raó de noves disposicions legals o reglamentàries i de noves directrius que puguin dictar-se.

4.3.- Registre d'usuari

Per tal que aquest contracte produeixi efectes i que l’usuari pugui accedir a l’operativa de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa és imprescindible que completi tots els camps obligatoris del formulari de registre. Les dades d'aquest formulari contenen la identificació bàsica de l’usuari i configuren el “registre d'usuari".
L’usuari és l’únic responsable de garantir la veracitat i exactitud d'aquestes dades, de mantenir-les actualitzades en tot moment i de comunicar a El Nòvio de la Grossa qualsevol variació al més aviat possible.
Cada usuari té un únic registre d'usuari actiu, que queda vinculat al present contracte. A aquests efectes El Nòvio de la Grossa té establerts els procediments de verificació i de protecció de dades de caràcter personal.

5.- COMPROVACIÓ DE DADES

El Nòvio de la Grossa es reserva el dret de requerir a l’usuari la informació o documentació corresponent, o d’accedir-hi mitjançant organismes públics i entitats privades, amb la finalitat de realitzar les comprovacions que consideri oportunes.
En el supòsit que amb una actuació de comprovació es detecti alguna dada falsa o incorrecta o que si s’hagués consignat correctament no s’hagués pogut accedir a l’operativa de la plataforma, El Nòvio de la Grossa podrà procedir al bloqueig del corresponent registre d’usuari, de manera que a partir d’aquell moment ja no es pugui operar amb aquest, excepte que l’usuari aporti alguna dada determinant que pugui comportar la reactivació del registre per part de El Nòvio de la Grossa. El bloqueig d’un registre d’usuari per les circumstàncies expressades també comporta la pèrdua del dret a poder percebre els imports corresponents a premis que l’usuari hagués pogut obtenir.

6.- GESTIÓ DE LA CLAU D'ACCÉS

En el primer accés a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, s’ha de triar un nom d'usuari i una contrasenya que constituiran la clau d’accés de l’usuari.
Aquesta clau d’accés permet accedir a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa en els subsegüents accessos amb el reconeixement de la condició d’usuari registrat. Per això la clau d’accés té caràcter personal, exclusiu i intransferible. El propi usuari és l'únic responsable de mantenir la confidencialitat de la clau d’accés, de no facilitar-la a cap persona, de no cedir-la ni autoritzar-ne l’ús a tercers, i de custodiar-la diligentment i establir les mesures de seguretat adequades per evitar-ne la sostracció, atès que aquest és l'únic responsable davant El Nòvio de la Grossa i davant de tercers de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada, abusos i de les conseqüències que es derivin de la utilització de la seva clau d'accés.
L’usuari ha de comunicar a El Nòvio de la Grossa la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva clau d’accés al més aviat possible, fins i tot quan tingui una simple sospita d'aquests fets, perquè El Nòvio de la Grossa pugui efectuar la suspensió cautelar i bloqueig del registre fins a l’aclariment dels fets o la cancel·lació definitiva d’aquest.
Està prohibit totalment l’accés a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa utilitzant la clau d'accés d’un altre usuari, així com també l’obtenció o difusió de dades personals d'altres usuaris, essent aquestes actuacions constitutives d'infracció i, en conseqüència, derivant en les corresponents responsabilitats per part de l’infractor, en els ordres civil, administratiu i/o penal.

7.- ÚS DE LA PLATAFORMA

La persona que ha formalitzat el present contracte, i que ha completat correctament el registre d’usuari, pot accedir a l’operativa de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa tots els dies de la setmana, inclosos festius, en horari ininterromput, mitjançant accés remot, des del moment de la creació del seu registre d’usuari, mentre aquest no resulti bloquejat o cancel·lat per alguna de les circumstàncies previstes legalment o en el present contracte, excepte en aquelles franges temporals en què El Nòvio de la Grossa hagi de realitzar tasques de manteniment.
Les tasques de manteniment es limitaran a les estrictament imprescindibles i, llevat d’imperativa necessitat tècnica, logística o comercial, es concentraran en les franges horàries de menor activitat en la plataforma. A aquests efectes es consideren tasques de manteniment: el tancament diari d'activitat, incloent conciliacions i revisions de consistència de dades, la regeneració de la plataforma per la represa de les activitats i operativa i qualsevol procediments interns de seguretat conduents a garantir la correcta prestació del servei, la determinació de guanyadors, la notificació i abonament de premis.
A la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, els usuaris registrats poden:
- Accedir als serveis oferts, i adquirir bitllets de la loteria passiva (Grossa).
- Realitzar consultes i accedir a informacions relacionades amb el sorteig esmentat.
El Nòvio de la Grossa podrà posar a disposició dels usuaris registrats altres serveis accessoris, la utilització dels quals podrà requerir complimentar registres addicionals. En tal situació el registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el servei en qüestió o en les condicions específiques que es determinin, que quedaran incorporades al present contracte.

8.- SUPÒSITS DE RESTRICCIÓ D'ÚS O SUSPENSIÓ

L’usuari podrà veure bloquejat el seu registre i restringit el seu accés a l’operativa de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa si es trobés afectat per alguna causa de prohibició, i també per haver comès alguna conducta infractora com a usuari de la plataforma, per comportament col·lusori o fraudulent, o pel simple fet que hagi permès a tercers la utilització del seu registre.

9.- LÍMITACIONS DINERÀRIES A LA PARTICIPACIÓ EN SORTEJOS ORGANITZATS PER EL NÒVIO DE LA GROSSA

En el marc del compromís amb la pràctica del joc responsable, El Nòvio de la Grossa ofereix una opció que permet a l’usuari limitar a un import màxim cada acció que realitzi d’adquisició de bitllets de loteria.

10.- PAGAMENT I CADUCITAT DELS PREMIS

El Nòvio de la Grossa efectuarà el pagament dels premis que corresponguin a bitllets de loteria adquirits a través de la plataforma, dins del termini de caducitat establert a l’efecte, per les vies que s’indiquen a continuació, segons s’escaigui, en funció de si el bitllet premiat ha estat adquirit individualment o de forma compartida i/o de si sobre l’import del premi s’ha de practicar alguna retenció en concepte de gravamen:
- Si el premi per bitllet és superior a dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €) i el jugador l’ha adquirit de forma compartida amb un/s altre/s jugador/s (prement expressament aquesta opció que li ofereix el Web) l’adquirent del bitllet premiat ha d’adreçar-se, conjuntament i de forma simultània amb la/les persona/es amb qui comparteix el bitllet premiat i el propietari de El Nòvio de la Grossa Josep Anton Massagué Pedraza, a l’Oficina de Pagament de Premis de Loteria de Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 639, planta baixa, 08010 Barcelona), en horari d’atenció al públic i abans que finalitzi el termini de caducitat establert per al cobrament de premis, a l’efecte de procedir a la identificació dels guanyadors i abonar la part del premi que correspon a cadascun, prèvia deducció de l’import del gravamen que s’ha de retenir conforme amb el que estableix la normativa vigent.
- Si el premi per bitllet és superior a dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €) i el jugador l’ha adquirit individualment, s’abonarà l’import d’aquest al guanyador, per transferència bancària al compte que consti en el registre d’usuari, prèvia deducció de l’import del gravamen que s’ha de retenir conforme amb el que estableix la normativa vigent.
- Si el premi per bitllet és igual o inferior a dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €), s’abonarà l’import d’aquest al guanyador, per transferència bancària al compte que consti en el registre d’usuari, independentment que l’hagi adquirit individualment o de forma compartida.
- Cas que el jugador no hagi manifestat que l’adquisició del bitllet és compartida, prement expressament aquesta opció que li ofereix el Web en el moment de l’adquisició, El Nòvio de la Grossa no assumeix cap obligació derivada d’acords o pactes entre l’usuari i terceres persones que aquests poguessin invocar després d’adquirit el bitllet.
El dret a cobrar un premi caduca als 90 dies naturals comptadors des del dia següent al de la celebració del sorteig de la Grossa en el que es participa.
El Nòvio de la Grossa té la facultat d’acordar la suspensió del pagament d’un premi en el supòsit que sigui coneixedora de forma fefaent de l’existència de controvèrsia o litigi sobre aquest, restant a expenses de la decisió que adopti l’òrgan jurisdiccional, arbitral o administratiu competent per resoldre la causa, sense que en cap cas això habiliti per a reclamar contra El Nòvio de la Grossa cap import en concepte d’indemnització ni interessos per part de qui resulti vencedor de la controvèrsia.

11.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, a continuació es detalla una sèrie de drets i obligacions de l’usuari de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, sens perjudici d’altres que es recullen en el present contracte i en la normativa aplicable a l’àmbit de les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya i, més específicament, en la reglamentació de la loteria passiva organitzada i gestionada per El Nòvio de la Grossa:

11.1. Drets de l’usuari

Accedir i operar amb la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, en els termes i condicions previstos en aquest contracte i en la normativa vigent, així com accedir als serveis i productes oferts a través de la plataforma.
Disposar d’un exemplar d’aquest contracte, accedir a la normativa d’aplicació a les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya i, en especial, a aquella reguladora de la loteria passiva (Grossa).
Identificar-se de manera segura d'acord amb els procediments establerts per El Nòvio de la Grossa.
Visualitzar les adquisicions realitzades de bitllets de loteria en les àrees habilitades dins del registre de l'usuari i poder imprimir els extractes de compra.
Accedir i fer ús dels serveis que ofereix la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, des del dia de la seva activació i fins el dia de la seva desactivació per haver transcorregut el període de caducitat del dret al cobrament de premis.
No obstant, El Nòvio de la Grossa es reserva el dret a suspendre el servei sense que l’usuari tingui dret a cap compensació en el supòsits de discontinuïtat, interrupcions, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres causes de suspensió que escapin eventualment del control de El Nòvio de la Grossa i poguessin produir-se per motius tècnics o d'una altra naturalesa.
Cobrar els premis en els termes establerts en aquest contracte i conforme amb allò que estableixi la normativa vigent aplicable.
Resoldre aquest contracte en qualsevol moment, procedint a la cancel·lació del "registre d'usuari", sempre i quan no s’hagi realitzat cap adquisició de bitllets de loteria a través de la plataforma.
Formular les seves reclamacions davant de El Nòvio de la Grossa, d’acord amb el que estableix el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d’agost.
Exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.

11.2. Obligacions de l’usuari

Complir els requisits i condicions fixats en aquest contracte i en la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, i en la normativa aplicable a les loteries titularitat de la Generalitat i, en especial, la reguladora de la loteria passiva (Grossa), de manera que assumeix de forma plena i exclusiva la responsabilitat en cas d'incompliment, amb total indemnitat de El Nòvio de la Grossa.
Assegurar-se que amb la seva participació a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa no infringeix cap normativa sobre jurisdicció i àmbit territorial aplicable, ja que en cas d’incompliment assumeix la plena i exclusiva responsabilitat, amb total indemnitat de El Nòvio de la Grossa.
En cas d’afectació per alguna causa de prohibició sobre joc sobrevinguda, l’usuari ho ha de posar immediatament en coneixement de El Nòvio de la Grossa a fi que aquesta entitat pugui procedir al bloqueig del seu registre i desactivar l’operativa a través d’aquest.
Garantir i responsabilitzar-se de que les dades personals facilitades en el seu registre d'usuari són veraces, exactes, completes i actualitzades.
Fer ús de la clau d'accés de manera personal, pel seu propi compte i al seu risc i ventura, sense que pugui fer-ne cap cessió d’ús a tercers.
Responsabilitzar-se en exclusiva en el cas de què les seves dades fossin utilitzades per tercers i es generessin danys en les pròpies dades, programari o equips de l’usuari, o si se li dificultés la connexió a Internet.
Adoptar comportaments basats en l'honestedat i el respecte envers la resta d’usuaris de la plataforma i El Nòvio de la Grossa.
Garantir i responsabilitzar-se del fet que els fons que utilitza són de procedència lícita i que no serveixen per a la realització de cap activitat fraudulenta o il·legal.
Establir les mesures tècniques de seguretat adequades per a evitar accions no desitjades en el seu equip informàtic i medis d’accés a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, sent conscient que Internet no és totalment segur i assumint qualsevol responsabilitat en cas que no adopti les mesures de seguretat necessàries.
Utilitzar la plataforma i qualsevol dels seus serveis sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de El Nòvio de la Grossa o de tercers, o que puguin atemptar contra la legislació vigent i els usos generalment acceptats.
Assumir i fer-se’n càrrec dels costos derivats de l’establiment de la comunicació, o qualsevol altre tipus de despesa per la connexió i accés a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa.

12.- DRETS I OBLIGACIONS DE EL NÒVIO DE LA GROSSA

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, a continuació es detalla una sèrie de drets i obligacions de El Nòvio de la Grossa, sens perjudici d’altres que es recullen en el present contracte i en la normativa aplicable a l’àmbit de les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya i, més específicament, la reglamentació de la loteria passiva organitzada i gestionada per El Nòvio de la Grossa:

12.1. Drets de El Nòvio de la Grossa

Interrompre o suspendre, en qualsevol moment i sense avís previ, per motius de manteniment, comercials o d'evolució tècnica, el funcionament dels serveis de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, sense que d'això se’n derivi cap dret de reclamació d’indemnització per part de l’usuari contra El Nòvio de la Grossa.
Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris a la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa quan consideri que no es donen totes les garanties per a la seva utilització correcta. Especialment pot suspendre cautelarment a l’usuari que hagi tingut un comportament col·lusori o fraudulent, encara que sigui de forma indiciària, o que hagi permès la utilització del seu registre d'usuari per tercers, fins que es demostrin els fets.
Modificar l'estructura i disseny de la plataforma; actualitzar, modificar o suprimir tot o part dels continguts i serveis sense avís previ, sempre que ho consideri oportú.
Tractar les dades personals dels usuaris d’acord amb l’establert a la normativa vigent.


12.2. Obligacions de El Nòvio de la Grossa

Garantir i mantenir a l’usuari en l’ús pacífic dels serveis oferts a través de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa.
Posar a disposició de l’usuari, a través de la corresponent àrea dins del seu registre, una còpia del present contracte a fi que si ho desitja se la pugui descarregar i imprimir, i facilitar-li la resta de mecanismes d'acceptació expressa necessaris per a la formalització del contracte.
Conservar el contracte durant un període de sis (6) mesos, el còmput del qual s’inicia des del moment de la cancel·lació del registre d'usuari, i adoptar les mesures de protecció de les dades personals de l’usuari previstes a la normativa vigent en cada moment..
Posar a disposició dels usuaris de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa:
- Un mecanisme adequat per a la formulació i resolució de les queixes i reclamacions.
- Un servei d'atenció a l’usuari.
- Un mecanisme que permeti a l’usuari optar per a limitar a un import màxim cada acció que realitzi d’adquisició de bitllets de loteria.
- Un sistema de comunicació anomenat "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat en les comunicacions dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l'usuari i la plataforma. L’usuari podrà verificar si es troba en un "entorn segur" visualitzant una icona de cadenat tancat (Internet Explorer), o una clau (Netscape) o símbols similars (altres navegadors) que apareixen a la part inferior de la pantalla.
Realitzar el pagament dels premis que corresponguin a bitllets de loteria adquirits a través de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, després de practicades les retencions que corresponguin, conforme amb allò establert per la normativa vigent i d’acord amb les condicions específiques establertes per a cada sorteig en el què es participi. En cas que per causa impeditiva i plenament justificada s’acordés l’anul·lació del sorteig, El Nòvio de la Grossa resta obligada a retornar als usuaris els imports que han abonat a través de la plataforma en concepte del valor dels bitllets adquirits per aquests.

13.- RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Cadascuna de les parts serà responsable respecte de l'altra part per qualsevol reclamació, sanció, cost, pèrdua, dany de tercers o responsabilitat contreta que derivi directament o indirectament del seu incompliment de les disposicions d'aquest contracte o de la normativa aplicable. L’usuari farà ús de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa al seu propi risc i ventura, per la qual cosa ell serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l'ús inadequat de la plataforma, dels seus serveis o dels seus continguts.
L'usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers, tant en contra de l'usuari com en contra de El Nòvio de la Grossa basada en l'ús inadequat del web, dels seus serveis o dels seus continguts per part de l'usuari. L'usuari, doncs, haurà d'assumir totes les despeses, els costos i les indemnitzacions a les que hagués de fer front El Nòvio de la Grossa amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.
L’usuari serà també l’únic responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se-li de la manca d'adequació de la plataforma als seus propòsits particulars i de la manca de compatibilitat de la plataforma amb els equips i programari de l’usuari.
El Nòvio de la Grossa, en cap cas es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin derivar:
Dels possibles errors o inexactituds en els serveis de la plataforma o de dificultats en la seva correcció.
De la no disponibilitat, interrupció, demora, falta de continuïtat o mal funcionament de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa i dels seus serveis, d’errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, centres de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs del seu funcionament.
De supòsits de força major o assimilables, entre ells els fenòmens naturals, apagades, actes o disposicions de les administracions públiques, prestacions defectuoses dels serveis per tercers, seguretat, fiabilitat o l'administració dels sistemes informàtics implicats en el desenvolupament del present contracte. Quan sigui raonablement possible, El Nòvio de la Grossa advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la plataforma i dels serveis d’aquesta.
El Nòvio de la Grossa tampoc no assumirà cap responsabilitat pels danys i/o perjudicis ocasionats per l’usuari en els següents supòsits:
- Com a conseqüència d'errors, defectes i omissions en les informacions de l’usuari que provinguin de fonts alienes a El Nòvio de la Grossa.
- Per l'enviament de qualsevol missatge a l’usuari que s’hagués fet de conformitat amb les dades declarades per aquest.
- Pels propis errors de l’usuari comesos en la introducció de les dades d'identificació o a través de l’operativa de la plataforma. Ni en cas que el jugador oblidi els seus mitjans d'identificació o les respostes de record, quan això li impedeixi l'accés al seu compte personal.
- Derivats de l'ús de la plataforma, inclosos danys a sistemes informàtics i la introducció de virus, retards o fallades en l'accés, funcionament i operativitat de la plataforma, i dels serveis i continguts d’aquesta. Tampoc aquells derivats de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la plataforma, quan tinguin el seu origen en avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivades per causes alienes a El Nòvio de la Grossa o siguin produïts per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d'urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta.
- Els danys per retards o bloquejos en l'ús dels sistemes del web causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de El Nòvio de la Grossa.
- Per disminuir el risc d'introducció de virus i elements nocius, El Nòvio de la Grossa fa servir programes de detecció en la plataforma però en cap cas garanteix l'absència de virus ni d'altres elements nocius en el seu sistema informàtic (programari i maquinari), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema. En conseqüència no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar als sistemes informàtics de l'usuari a causa de l'existència dels virus o elements nocius esmentats.
Per protegir la plataforma contra atacs informàtics de tercers, El Nòvio de la Grossa farà servir els programes adequats però no pot garantir que tercers no autoritzats puguin conèixer el tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis. En conseqüència no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de El Nòvio de la Grossa ocasionades pels possibles errors o deficiències de seguretat de l’usuari (per fer servir una versió de navegador no actualitzada o insegura, tenir activats en el navegador els dispositius de conservació de les claus d'accés, etc.).
El Nòvio de la Grossa no garanteix de cap manera les condicions ni la prestació correcta dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers aliens a la seva plataforma ni es responsabilitza del compliment per part d'aquests tercers de la normativa vigent.

14.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

La vigència del present contracte s’estableix des del moment de la seva formalització i fins que es procedeixi a la cancel·lació del registre d’usuari per les causes establertes legalment i en el present contracte.

15.- SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE

15.1. Desistiment unilateral de l’usuari

L’usuari pot desistir unilateralment d’aquest contracte en qualsevol moment, sempre i quan no hagi realitzat cap adquisició de bitllets de loteria a través de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa. A tal efecte, ha de comunicar la seva decisió en aquest sentit al correu electrònic, adreça o enllaç que la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa posa a la seva disposició. Un cop practicada aquesta comunicació, El Nòvio de la Grossa realitzarà, si escau, la cancel·lació del "registre d'usuari" corresponent en un termini raonable.
L’usuari pot desistir també d’aquest contracte quan no accepti la modificació d’aquest per part El Nòvio de la Grossa, i sempre i quan no hagi realitzat cap adquisició de bitllets de loteria mitjançant la plataforma.
En cas que l’usuari hagi adquirit bitllets de la Grossa, podrà desistir i comunicar la seva decisió a El Nòvio de la Grossa una vegada transcorregut el termini de caducitat establert per al cobrament de premis.

15.2. Suspensió i extinció del contracte a instància de El Nòvio de la Grossa

El Nòvio de la Grossa pot suspendre unilateralment el contracte en els casos següents:
- En el cas que l’usuari no accepti la modificació del contracte per part El Nòvio de la Grossa.
- Per sospites raonables sobre la falta de veracitat, exactitud o vigència d'algunes de les dades facilitades per l’usuari.
- Per sospites raonables relatives al fet que l’usuari hagi permès la utilització del seu "registre d'usuari" per tercers o que ha incorregut en frau o conducta col·lusòria.
- Per sospites raonables relatives al fet que l’usuari hagi infringit qualsevol de les obligacions que li incumbeixen a l'empara d'aquest contracte i de la normativa vigent aplicable.
El Nòvio de la Grossa pot desistir unilateralment d’aquest contracte, o suspendre’l en cas que l’usuari hagués realitzat alguna adquisició de bitllets de loteria, per les circumstàncies següents:
- Si hi ha indicis raonables de que l’usuari ha incomplert les obligacions establertes en la política de seguretat, en relació amb l'ús, conservació, pèrdua, sostracció o tinença irregular de la seva clau d'accés.
- Si hi ha indicis raonables d'actuacions fraudulentes o de mala fe que poden suposar infraccions de la normativa vigent o ser constitutives d’il·lícit civil, administratiu o penal.
- Per sospites raonables o la constància de la realització per part de l’usuari de pràctiques deshonestes com l'alteració del normal desenvolupament de l’operativa de la plataforma, l'ús de termes ofensius, immorals, calumniosos o injuriosos envers els altres usuaris o envers a El Nòvio de la Grossa, o el comportament verbal violent.

16.- EFECTES DE L’EXTINCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE

L’extinció anticipada del contracte comportarà la cancel·lació del registre d’usuari, de manera que aquest no podrà operar a través de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa.

17.- ALTRES ESTIPULACIONS

17.1. Normativa aplicable.

La relació entre l’usuari i El Nòvio de la Grossa formalitzada mitjançant el present contracte constitueix una relació de caràcter privat que es regeix per les seves clàusules i la resta condicions específiques establertes per El Nòvio de la Grossa en el Web, i per la normativa aplicable a les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya i, en especial, la reguladora de la loteria passiva (Grossa), pel dret privat català i, supletòriament, per la legislació espanyola.

17.2. Jurisdicció competent.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin sorgir, sobre la interpretació, validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, d’aquest contracte les parts, se sotmeten a la competència dels jutjats i tribunals de l'ordre jurisdiccional competent de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia al seu propi fur. Tot això sens perjudici de les atribucions que puguin correspondre als òrgans competents en matèria sancionadora.

17.3. Canals de comunicació amb El Nòvio de la Grossa

En cas de pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la clau d’accés, cancel·lació del registre d'usuari o qualsevol altra qüestió relacionada amb el present contracte, l’usuari pot contactar amb El Nòvio de la Grossa en la forma següent:
Accés electrònic mitjançant el formulari de la web www.elnoviodelagrossa.cat.
Carta adreçada a Josep Anton Massagué Pedraza (El Nòvio de la Grossa), C/ Barri del Mas, 11, Terrades (17731), Girona.
A través del servei d’assistència a l’usuari, pels següents canals:
* Telèfon: 651 91 49 24
* E-mail: info@elnoviodelagrossa.cat

17.6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa i tots els seus continguts són propietat de El Nòvio de la Grossa i/o dels seus proveïdors de serveis que n’han autoritzat l’ús. Tots els continguts estan adequadament protegits per la legislació vigent de propietat intel·lectual i industrial. Entre aquests continguts s’inclou, sense caràcter limitatiu: marques, logotips, rètols, signes distintius, noms comercials, models d’utilitat industrial, patents, bases de dades, arxius de text, comentaris, exposicions, presentacions, gràfics, imatges, fotografies, dissenys, dibuixos, animacions, look & feel, sons, creacions musicals, àudios, vídeos, codi html, programari, diagrames de flux, així com el programari associat.
La posada a disposició dels usuaris del contingut de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa no implica, en cap cas, la cessió, la renúncia o la transmissió, total o parcial, de la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial per El Nòvio de la Grossa o els seus legítims titulars. Tampoc significa la concessió d'un dret d'explotació a favor de l'usuari. Únicament confereix una llicència d'ús a través d’internet, intransferible, limitada temporalment a la vigència del registre d'usuari que autoritza a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web, exclusivament per a ús personal, privat i no comercial.
L'usuari es compromet a utilitzar els continguts del web de forma diligent, correcta i lícita i a abstenir-se d'utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral o l'ordre públic. Queda prohibit qualsevol ús dels continguts de la plataforma de joc de El Nòvio de la Grossa, inclosos la reproducció, còpia, venda, distribució, difusió, publicació, exhibició, comunicació pública, transformació modificació sense l'autorització prèvia de El Nòvio de la Grossa o del titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Quan es permeti, l’usuari haurà d’indicar l’autoria de El Nòvio de la Grossa o dels seus proveïdors i no podrà suprimir, eludir o manipular el copyright i/o altres dades que identifiquin els drets de El Nòvio de la Grossa o dels seus proveïdors.
Si l’usuari infringís els drets de propietat intel·lectual i industrial de El Nòvio de la Grossa, aquesta podrà reclamar per tots els mitjans legals al seu abast una indemnització que inclogui, a títol enunciatiu i no limitatiu, danys morals i d’imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole per a la reparació del dany, imports de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, el cost del finançament de totes les quantitats en què pogués resultar perjudicada El Nòvio de la Grossa, les costes judicials i l'import de la defensa en qualsevol procés en què pogués resultar demandada El Nòvio de la Grossa pels danys i perjudicis ocasionats per acció o omissió, sense perjudici d'exercir qualsevol altres accions que en dret li corresponguin.

17.7. Política de vincles o enllaços de hipertext.

1- Enllaços de la plataforma a altres webs

Aquesta web pot contenir enllaços i eines de recerca a d’altres portals i webs. El Nòvio de la Grossa facilita aquests elements únicament a efectes de referència informativa però no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs webs ni es responsable del continguts de les webs enllaçades.
Per tant, El Nòvio de la Grossa no es responsabilitza ni atorga cap tipus de garantia, ni expressament ni implícitament, respecte a:
- els continguts de la pàgina enllaçada ni la seva disponibilitat, actualització i veracitat.
- la idoneïtat, la qualitat o les característiques dels productes o els serveis que s'hi ofereixin i es comercialitzin.
- els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes i/o els serveis que s'hi ofereixin i es comercialitzin. - les condicions comercials sota les quals s'ofereixin aquests productes o serveis.
- l'adequació del web enllaçat a la normativa vigent.
Per aquesta raó, El Nòvio de la Grossa recomana als usuaris consultar els termes i condicions d'ús i les polítiques de privacitat dels llocs web als quals accedeixin a través d'aquests enllaços i es reserva el dret a eliminar els enllaços lliurement o immediatament després de tenir coneixement efectiu de que les activitats o els continguts del lloc web enllaçat són il·legals o infringeixen drets de tercers, o si fos requerida per a això en virtut d'una resolució judicial o d’una ordre administrativa.

2- Enllaços des d’altres webs a la plataforma

Aquells que tinguin intenció d'incloure en el seu lloc o pàgina web un enllaç de qualsevol format que enviï la plataforma de El Nòvio de la Grossa cap a la seva web caldrà obtenir el consentiment previ i per escrit de El Nòvio de la Grossa i hauran de respectar les condicions següents:
No establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la pàgina inicial d'accés (home page).
No establir enllaços que permetin la reproducció parcial dels continguts de la web o que de qualsevol altra forma puguin induir els visitants a confusions sobre la titularitat o pertinença dels continguts de la web.
No incloure, juntament amb l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.
No incloure cap marca comercial o cap signe susceptible de protecció diferent de la direcció de URL de la web. No establir enllaços a pàgines que continguin manifestacions o publicitat de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d'apologia del terrorisme, que atemptin contra els drets humans i que, en general, siguin il·lícits, contraris a la moral i ordre públic o que puguin perjudicar, de qualsevol manera, el bon nom o la imatge de El Nòvio de la Grossa. No incloure cap marca, denominació, logotip, eslògan o altre signe distintiu de El Nòvio de la Grossa, excepte els que formen part de l’enllaç mateix.
L’establiment de l’enllaç no significa l‘existència de relacions de cap tipus entre El Nòvio de la Grossa i el propietari de la pàgina web ni, menys encara, que El Nòvio de la Grossa promogui, avali, garanteixi, accepti, aprovi o recomani els continguts i serveis del web on es troba l’enllaç, ni que l’hagi autoritzat expressament, l’hagi supervisat o, fet seus els serveis oferts en dita pàgina web.

17.8. Política de “galetes” (“cookies”)

Una galeta és un fitxer que un servidor d'Internet envia a través del navegador de l'usuari amb informació sobre la utilització que ha fet de les pàgines del servidor i l'emmagatzema al disc dur de l'usuari per tal que sigui utilitzat en una altra visita a aquest servidor.
La plataforma www.elnoviodelagrossa.cat utilitza galetes ("cookies") per facilitar l'accés i ús de les prestacions del Web i demanar informació sobre la forma d'utilització del Web. La informació generada per alguns tipus de galetes (“cookies”) podrà ser combinada amb les dades personals que l’usuari hagi facilitat en el moment del seu registre i que haurà d'autoritzar expressament.

17.9. Política de comunicacions electròniques

El Nòvio de la Grossa realitzarà comunicacions comercials per mitjans electrònics conforme amb allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

17.10. Política de protecció de dades. Tractament de les dades de caràcter personal del jugador

El Nòvio de la Grossa manté una política de ple respecte i compliment de la confidencialitat de la informació tractada a través del seu Web i, en particular, de la protecció de les dades personals dels usuaris del portal.
Es garanteix als usuaris que la recollida de dades personals, el seu tractament i la seva utilització posterior es realitza de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i amb la normativa complementària i de desenvolupament.
Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el deure de guardar-les i tractar-les amb el grau de protecció adequat. A aquests efectes El Nòvio de la Grossa adoptarà les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que preveu l’article 9 de la LOPD, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable.
El servidor on s'emmagatzemen i es tracten aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament i/o l'accés no autoritzat per part de tercers que busquin utilitzar-les per a finalitats diferents, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades tractades i els riscos a què estan exposades, ja sigui a causa de l'acció humana o del medi físic o natural.
El Nòvio de la Grossa només podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels usuaris i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder quan li sigui requerida judicialment.
Les dades de caràcter personal que El Nòvio de la Grossa requerirà dels usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la prestació dels serveis i s’obtindran des de la plataforma www.elnoviodelagrossa.cat a través dels mitjans següents: l’emplenament dels formularis destinats a activar el registre d'usuari; l'acceptació dels termes i condicions; durant la navegació pel lloc web; mitjançant sol·licitud de transferència de premis a un compte corrent; a través de la modificació dels paràmetres dels comptes, els moviments econòmics, ingressos i pagaments, el tancament de comptes etc. També podran recollir-se dades personals a través del servei d'atenció al client. En el cas que una determinada informació sigui facultativa, l'usuari en serà informat oportunament.
Totes aquestes dades s'integraran en un fitxer que El Nòvio de la Grossa farà servir per portar el control i la gestió operativa de l’usuari per a l’adquisició de bitllets de loteria passiva (Grossa), inclòs l'enviament de comunicacions de servei, les operacions i transaccions entre els usuaris i El Nòvio de la Grossa, el seu control comptable i fiscal, la realització de certificats, la resposta de sol·licituds i gestió de reclamacions, la comunicació de premis, la gestió del seu cobrament quan l’usuari hagi triat expressament aquesta opció, la contestació a requeriments d'informació, la comunicació de notícies relacionades amb el jocs de la plataforma, etc. Així mateix, l’usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb la normativa vigent.
Addicionalment, El Nòvio de la Grossa podrà utilitzar les dades del fitxer amb finalitats estadístiques, d'arxiu històric i comercials (a tall d’exemple: entrevistes sobre la qualitat dels productes, continguts i funcionalitats del Web, grau de satisfacció de l'usuari, accions de fidelització i millora de la relació comercial, etc.), o per aquelles altres finalitats de les que, si escau, s'informi degudament als usuaris prèviament.
El fitxer de dades contindrà la següent estructura bàsica:
Dades d’identificació: nom i cognoms, NIF / NIE, data de naixement, domicili, adreça electrònica i telèfon. Dades econòmiques: compte bancari i targetes de crèdit i de dèbit. Altres: dades tributaries i dades d'interès comercial. El tractament i els usos de les dades de caràcter personal hauran de ser objecte d'acceptació per part de l’usuari en qualsevol opció de la web on es recullin dades de caràcter personal.
Cessions de les dades: El Nòvio de la Grossa podrà efectuar les cessions o comunicacions de dades establertes per l'article 11.2.c. de la LOPD per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Tribunals, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, Defensor del Poble o Síndic de Greuges quan així se li requereixi.
En relació a altres possibles cessions de dades i quan la normativa ho estableixi expressament, prèviament a la cessió es sol·licitarà el consentiment inequívoc, específic i informat de l’usuari i se li informarà de manera expressa, precisa i inequívoca de la naturalesa, finalitat i destinataris de les dades cedides, a fi que aquell pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
El Nòvio de la Grossa no assumirà cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que realitzin tercers respecte de dades no demanades per El Nòvio de la Grossa.
Comunicacions de dades: Les dades personals de l’usuari seran comunicades en la mesura imprescindible per dur a terme la gestió i desenvolupament de l'activitat de joc, la qual cosa inclou a les entitats bancàries per al cobrament de producte, i segons correspongui, el pagament de premis.
Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: L'usuari de la plataforma podrà exercir-los en tot moment, dirigint una comunicació escrita adreçada a Josep Anton Massagué Pedraza - Grup Massagué, Carrer Barri del Mas, 11, 17731 Terrades, Girona. Adreça electrònica: info@elnoviodelagrossa.cat. L'exercici d'aquests drets és personal.

18. ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTE

L’usuari considera que la informació continguda en el lloc web així com la informació continguda en aquest contracte, en especial aquella informació referent a les polítiques d'ús del lloc web, de privacitat, seguretat i protecció de dades de caràcter personal són suficients per a l'exclusió d'error en la formació del seu consentiment a què s’adhereix de forma expressa en virtut de la marcació de la casella corresponent i així mateix manifesta entendre i acceptar plenament i sense reserves el seu contingut així com el contingut de la resta del contracte.

També et poden interessar aquests números:

El teu número de la sort és 77253

Llàstima! Però tenim molts més números!

El teu número de la sort és 71200

Llàstima! Però tenim molts més números!

El teu número de la sort és 65523

Llàstima! Però tenim molts més números!

El teu número de la sort és 63982

Llàstima! Però tenim molts més números!

El teu número de la sort és 63454

Llàstima! Però tenim molts més números!

El teu número de la sort és 53638

Llàstima! Però tenim molts més números!